Opći uvjeti komunikacije „Imate poruku iz kamenog doba“

1. Opće odredbe

Pravilima u nastavku uređuju se tijek i sudjelovanje u komunikaciji „Imate poruku iz kamenog doba“ (dalje u tekstu: komunikacija). Organizator komunikacije je društvo Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (dalje u tekstu: Organizator).

Svi sudionici koji pristupe komunikaciji prihvaćaju ove Opće uvjete, upoznati su i u potpunosti su suglasni s njima.

2. Svrha komunikacije

Svrha komunikacije jest promidžba robne marke Donat Mg putem HoReCa kanala (hoteli, restorani, kavane).

3. Trajanje komunikacije

Komunikacija traje od 13. 11. 2017. do 1. 5. 2018. godine.

4. Sudionici i način sudjelovanja

Sudionici komunikacije mogu biti sve osobe starije od 16 godina koje imajo aktivnu e-mail adresu.

Sudionik u komunikaciji sudjeluje tako da pošalje e-mail poruku sa sljedećim sadržajem: „7300 GODINA“ na adresu 7300@donat.mg. U povratnoj e-mail poruci s navedene adrese svaki će sudionik primiti povratni sadržaj komunikacijske poruke.

Poslana i povratna e-mail poruka za sudionika komunikacije su besplatne, a organizator ne odgovara za ostale moguće troškove koji bi mogli nastati kao posljedica pristupanja komunikaciji, npr. upotrebu mobilnih podataka i sl. Organizator će nastojati u najkraćem mogućem roku otkloniti eventualno moguće poteškoće u slanju povratne e-mail poruke.

5. Zaštita osobnih podataka

Tijekom trajanja komunikacije organizator neće prikupljati ni obrađivati osobne podatke sudionika. E-mail adresa sudionika će biti korištena jedino i isključivo za slanje povratne e-mail poruke iz točke 4. ovih Općih uvjeta.

6. Ostale odredbe

Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi s komunikacijom i pravilima povezanim s njom konačna je i vrijedi za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila smatrat će se primarnima u odnosu na sve eventualne druge objave u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator.

Organizator pridržava pravo na izmjenu ovih pravila, prekid ili potpun prestanak komunikacije zbog pravnih, tehničkih ili komercijalnih razloga. O svim eventualnim izmjenama organizator će sudionike obavijestiti objavom na web-stranici https://donatmg.eu/hr/opci_uvjeti_email.

Za sve eventualne sporove koji se odnose na prijavu, a koji se ne mogu riješiti na sporazuman način nadležan je sud u Ljubljani. Ova pravila stupaju na snagu s danom prihvaćanja.

Ljubljana, 13. 11. 2017.

Organizator:

Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.